Polityka prywatności

Polityka prywatności „Develove.pl”

W związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO od dnia 25 maja 2018 roku chcielibyśmy przekazać Państwu kilka istotnych informacji dotyczących tego w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ich przetwarzaniem.

Co to są dane osobowe?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Będą to zatem na przykład dane takie np. imię, nazwisko, adres, numer telefonu czy adres e-mail.

Kto to jest administrator danych osobowych?

Administrator danych osobowych to podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych – czyli decyduje o tym jak Twoje dane osobowe są przetwarzane i odpowiada za ich przetwarzanie zgodnie z przepisami.

Administratorem Twoich danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem w niżej wskazanych celach jest:

3JZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Królowej Jadwigi 12, 30-202 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000840824, NIP: 66772452998, REGON: 386032564 (dalej „Spółka” lub „Administrator danych”)

W jaki sposób możemy pozyskiwać Twoje dane?

W typowych sytuacjach będziemy uzyskiwać Twoje dane bezpośrednio od Ciebie np. w ramach zawierania i wykonywania umów czy udzielania odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania (np. przez formularz kontaktowy na naszej stronie). Możemy także pozyskiwać dane ze źródeł powszechnie dostępnych takich jak strona internetowa Twojej firmy czy firmy, w której jesteś zatrudniony – takie jaki imię, nazwisko, stanowisko służbowe, służbowy telefon i adres e-mail (w celach kontaktowych), czy z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w celu weryfikacji informacji podanych przez Ciebie, wyłącznie w zakresie tam wskazanym). Twoje dane mogą nam również zostać przekazane przez Twojego pracodawcę – w celu umożliwienia nam kontaktu w ramach zawartej z nim umowy czy weryfikacji Twojej tożsamości (np. gdy zostaniesz wskazany jako osoba właściwa do kontaktu w ramach umowy dostawy materiałów budowlanych, zawartej przez nas z twoim pracodawcą).

W jakich celach i w oparciu o jakie podstawy prawne możemy przetwarzać Twoje dane?

Poniżej przedstawiono listę celów, podstaw prawnych oraz okresów przetwarzania danych a także informacji o dobrowolności lub obowiązku podania danych, w ramach następujących sytuacji, w których możemy pozyskiwać i przetwarzać Twoje dane osobowe:

 

 1. Nawiązanie kontaktu mailowego lub telefonicznego na dane wskazane w zakładce kontakt na stronie internetowej Spółki pod adresem www.develove.pl;
 2. Zawarcie i realizacja umowy rezerwacyjnej, przedwstępnej, deweloperskiej, sprzedaży lub innej, w tym weryfikacja wiarygodności płatniczej i rozliczenia umowy;
 3. Marketing bezpośredni naszych produktów lub usług realizowany w czasie wykonywania umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku realizowania marketingu poza umową/ marketingu mailowego lub telefonicznego zostanie odebrana dodatkowa zgoda;
 4. Przetwarzania danych eksploatacyjnych (o ruchu na stronie internetowej) oraz cookies lub wykorzystaniu podobnych technologii;

Ad A. Nawiązanie kontaktu przez formularz kontaktowy

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. odpowiedzi na zadane pytanie (przez formularz kontaktowy, wskazany do kontaktu adres mailowy/nr telefonu) i prowadzenia w związku z tym dalszej korespondencji (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -> uzasadniony interes Administratora danych;
 2. Jeżeli dalsza korespondencja będzie dotyczyła procesu zawierania lub wykonania umowy dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO w przypadku osób fizycznych stron umowy lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -> uzasadniony interes Administratora danych, w przypadku osób delegowanych do realizacji umowy);
 3. Dane osobowe pozyskane w związku prowadzoną korespondencją mogą być przetwarzane także w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -> uzasadniony interes Administratora danych).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów.

Dane przetwarzane w związku z odpowiedzią na zadane pytanie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją, w szczególności wynikających z procesu zawierania i realizacji umowy. Dane mogą być również przetwarzane w celu ochrony przed konkretnymi zgłoszonymi roszczeniami przez kontaktującego się.

Ad B. Zawarcie i realizacja umowy rezerwacyjnej, deweloperskiej, sprzedaży lub innej (w przypadku kontrahentów Spółki).

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 

 1. Przygotowania ofert, zawarcia i realizacji umowy rezerwacyjnej, przedwstępnej, deweloperskiej i umowy sprzedaży przez Administratora, a w szczególności ustalenia i kontakt w sprawie warunków umowy, terminu odbioru nieruchomości, rozliczenia kosztów i innych istotnych kwestii związanych z realizacją umowy na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 2. Przygotowanie, zawarcie i realizacja umów niezbędnych do prowadzenia działalności przez Spółkę (np. obsługa księgowości, umowy z wykonawcami robót budowalnych i pozostałymi kontrahentami) na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO w przypadku danych osobowych stron umowy (kontrahentów) lub na podstawie tzw. uzasadnionego interesu Administratora przejawiającego się przetwarzaniu danych osobowych przedstawicieli lub innych osób wykonujących umowę w imieniu kontrahenta.
 3. Dane osobowe mogą być wykorzystywane także w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym zobowiązań publicznoprawnych a także w ramach realizacji praw wskazanych w rodo (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) rodo).
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z zawieranymi umowami (rezerwacyjnymi, przedwstępnymi, deweloperskimi, sprzedaży i pozostałymi) – podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratora danych, a także obrony przed roszczeniami w związku z realizacją praw wskazanych w RODO w zakresie niezbędnym do identyfikacji i weryfikacji tożsamości osoby żądającej oraz udzielenia odpowiedzi. W szczególności dane te mogą być przetwarzane w celu wykazania zgodności z normami dot. ochrony danych osobowych (podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 lit f RODO – uzasadniony interes Administratora danych)
 5. W celu zawarcia i wykonania umowy, w tym zaprezentowania oferty mogą być pozyskiwane dane osobowe z CEIDG oraz KRS (w zakresie tam wskazanym – podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b) rodo lub art. 6 ust. 1 lit. f) rodo w przypadku osób fizycznych innych niż strona umowy.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów o których mowa w punkcie 1 i 2. W przypadku realizacji obowiązków publicznoprawnych pozyskanie ( w tym podanie) danych może być obowiązkowe.

Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z realizacją umowy (w tym zobowiązań publicznoprawnych), w szczególności roszczeń wynikających z procesu zawierania i realizacji umowy. Dane osobowe mogą być usunięte lub zanonimizowane wcześniej, jeżeli zgłoszony zostanie skuteczny sprzeciw.

Kontrahent może udostępniać Spółce dane osobowe swoich pracowników/współpracowników wyłącznie w oparciu o legalną podstawę udostępnienia danych.

Ad C. Marketing bezpośredni

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług – w czasie umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora danych), poza umową oraz w formie elektronicznej lub telefonicznej – na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażonej poprzez podmiot, którego dane dotyczą.

Podanie danych jest dobrowolne, zaś zgoda może zostać w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wyrażenie zgody jest zawsze w pełni dobrowolne – w szczególności gdy zbieramy zgodę na przesyłanie informacji handlowych pod formularzem kontaktowym, jej udzielenie nie jest warunkiem przesłania i otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.

Dane przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego naszych własnych produktów lub usług są przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu – gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f (lub do czasu wycofania zgody, gdy to zgoda jest podstawą przetwarzania), a po zgłoszeniu sprzeciwu/wycofaniu zgody wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratora danych). W takiej sytuacji dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.

Ad. D Przetwarzania danych eksploatacyjnych (o ruchu na stronie internetowej) oraz cookies lub wykorzystaniu podobnych technologii

Dane eskploatacyjne to dane charakteryzujące sposób korzystania ze strony internetowej. Spółka poprzez swoją stronę internetową może przetwarzać następujące dane eksploatacyjne:

 • numer ID przydzielony osobie przeglądającej stronę internetową,
 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej (np. adres IP urządzenia na którym wyświetlania jest strona),
 • system teleinformatyczny (rodzaj urządzenia, operacyjny, przeglądarka internatowa), z którego korzysta Internauta,
 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z witryny.

Wskazane powyżej dane eksploatacyjne nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osób odwiedzających stronę. Przetwarzanie nie jest także wykorzystywane do profilowania. Przetwarzanie powyższych informacji może, ale nie musi być związane z instalacją plików cookies lub podobnych technologii na urządzeniu końcowym służącym do jej wyświetlenia (w tym zakresie zob. informacje poniżej. Jeżeli stosowany będzie mechanizm cookies dane eksploatacyjne mogą obejmować informacje opisane poniżej – pozyskiwane poprzez te pliki.

Wskazane powyżej dane eksploatacyjne mogą stanowić dane osobowe w rozumieniu RODO. Jeżeli wskazane powyżej informacje zostaną zakwalifikowane jako dane osobowe to informujemy, że Administratorem danych jest Gdańska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (dane kontaktowe zob. powyżej). Przetwarzanie powyższych kategorii danych jest niezbędne do prowadzenia strony internetowej oraz dbania o jego jakość tj. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W związku z powyższym istotne i niezbędne jest:

 • badanie preferencji Internautów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości strony,
 • okazjonalnie mogą być analizowane pliki z logami w celu określenia: z jakich przeglądarek korzystają Użytkownicy, które zakładki, strony lub podstrony są najczęściej lub najrzadziej odwiedzane lub przeglądane oraz czy struktura strony nie zawiera błędów,
 • zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do strony internetowej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej.

W oparciu o powyższe informacje mogą być tworzone statystyki, które jednak nie będą zawierać żadnych informacji identyfikujących lub umożliwiających identyfikację osoby korzystającej ze strony internetowej.

W związku z bardzo trudną identyfikacją osoby korzystającej ze strony internatowej nie będzie możliwe wykonanie praw wskazanych w art. 15–20 RODO, chyba że osoba, której dane dotyczą, w celu wykonania praw przysługujących jej na mocy tych artykułów, dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.

Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z korzystaniem ze strony (nie później niż w ciągu 2 lat od dnia utrwalenia), lub wcześniej jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędne do realizacji w/w celów.

Mechanizm cookies

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www, dzięki którym strona może przechowywać lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu służącym do jej wyświetlenia – wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej wyświetlenia. Pliki cookies lub podobne technologie nie służą pozyskiwaniu informacji o osobach odwiedzających stronę. Nie są wykorzystywane także do śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane na stronie http://www.gdanska1.pl/ nie służą przechowywaniu danych osobowych ani innych informacji zebranych od osób odwiedzających stronę.

Poprzez pliki cookies strona może przechowywać lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu Użytkownika służącym do jej wyświetlenia:

 • w celu niezbędnym  wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej wyświetlenia. W tym celu stronach serwisu mogą być wykorzystywane:
  • cookies “sesyjne” tj. pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej), a których instalacja ma na celu prawidłowe wyświetlenie strony;
  • cookies „stałe” tj. pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • za zgodą Użytkownika mogą być instalowane tzw. pliki cookies stron trzecich (partnerów) tj. Google Analitycs, mające na celu badanie preferencji Internautów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości strony. W ramach powyższej analizy mogą być zbierane i analizowane następujące dane :
  • liczba użytkowników i sesji,
  • czas trwania sesji,
  • systemy operacyjne,
  • modele urządzeń,
  • dane geograficzne,
  • pierwsze uruchomienia.

Więcej informacji nt. informacji zbieranych przez Google Analytics w ramach domyślnej implementacji znajdą Państwo pod poniższym adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6318039?hl=pl.

Na tej podstawie tworzone są lub mogą być tworzone następujące raporty statystyczne: https://support.google.com/analytics/answer/2799357?hl=pl.

Poprzez narzędzie Google Analitycs przez operatora niniejszego Serwisu nie są zbierane takie informacje jak: imię, nazwisko i adres e-mail. Ponadto nie są one zestawiane z innymi informacjami w celu identyfikacji Użytkownika odwiedzającego Serwis.

Jak wyłączyć obsługę plików cookies?

Instalację plików cookies można wyłączyć lub ograniczyć w ustawieniach danej przeglądarki, postępując według instrukcji poniższych operatorów:

Ograniczenie instalacji plików cookies lub ich całkowite wyłączenie  w przeglądarce może jednak skutkować niepoprawnym działaniem Serwisu i ograniczeniem dostępu do jego różnych funkcjonalności.

W razie pytań lub problemów z obsługą plików cookies prosimy o kontakt z administratorem serwisu pod adresem: biuro@develove.pl

Kto może mieć dostęp do Twoich danych osobowych?

Do Twoich danych osobowych będą mieć dostęp wyłącznie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy, działający w ramach polecenia Administratora danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie, adekwatne do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych.

Dane osobowe nie będą nikomu udostępniane, chyba, że będzie to niezbędne do wykonania umowy której stroną jest Administrator danych lub wynikać to będzie z przepisów prawa lub w inny sposób zostanie zapewniona legalność tego udostępnienia. Dane osobowe mogą być ujawniane, z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów prawa podmiotom zewnętrznym takim jak: dostawcy usług remontowo-budowlanych i usług IT, a także organom państwowym i organom wymiaru sprawiedliwości, takim jak policja, prokuratura, sądy czy organy regulacyjne – na ich żądanie i tylko w zakresie wymaganym przez prawo lub w celu ochrony praw Spółki lub bezpieczeństwa użytkownika, pracowników Spółki i zasobów Spółki. Spółka może także udostępnić dane osobowe kancelariom prawnym i sądom w celu dochodzenia ew. roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Dane Użytkownika nie są domyślnie przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym. W razie przekazania danych odbiorcom w państwach trzecich, Spółka wprowadzi odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia by takie przekazywanie danych było przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych?

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa (zob. więcej: www.giodo.gov.pl). Zachęcamy także do zapoznania się z ulotką na temat przysługujących Ci praw dostępną na https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator.

Przysługuje Ci ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych)

Odwołanie zgody

Jeżeli Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Zgodę możesz wycofać pisząc na adres e-mail lub adres korespondencyjny wskazany poniżej (w części jak się z nami kontaktować). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody. W przypadku wycofania zgody Spółka oceni, czy w dalszym ciągu ma podstawy do przetwarzania danych.

Prawo sprzeciwu

Pamiętaj, że za każdym razem, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (zob. powyżej), czyli w przypadku tzw. uzasadnionego interesu Spółki, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych. Po wniesieniu sprzeciwu Spółka nie będzie mogła już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Powinieneś także pamiętać, że w przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (zob. powyżej) w celu marketingowym – marketingu produktów lub usług własnych Spółki – nie trzeba uzasadniać zgłoszenia sprzeciwu szczególną sytuacją, a po zgłoszeniu sprzeciwu Spółka nie będzie mogła już przetwarzać danych osobowych w oparciu ona podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu marketingu produktów i usług Spółki, w zakresie, w jakim te dane były w tym celu przetwarzane.

Sprzeciw możesz zgłosić w sposób wskazany poniżej (w części jak się z nami kontaktować)

Jak się z nami skontaktować

Kontakt we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e mail: biuro@develove.pl lub pisemnie pod adresem: 3JZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Królowej Jadwigi 12, 30-202 Kraków z dopiskiem „Dane osobowe”.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Strona wykorzystuje wyłącznie cookies niezbędne do jej prawidłowego działania, w tym analizy i monitorowania ruchu na stronie (m.in. Google Analytics). W tym celu strona wykorzystuje także tzw. dane eksploatacyjne. Zgodę na korzystanie z cookies wyrażasz za pomocą ustawień przeglądarki na Twoim urządzeniu
Czytaj więcej Akceptuj